Στοιχεία Εταίρων

Α) ΑΘΗΝΑ ΣΥΓΚΟΥΝΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 2

Τ.Κ.: 16777

ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΘΗΝΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 70%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ: ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ


Β) ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 2

Τ.Κ.: 16777

ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΘΗΝΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 30%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ: ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ